Členstvo / Membership

Stanovy
Statuses

PDF

Prihláška
Registration

PDF, DOC

Členský príspevok SSM pri SAV
Member’s fee SSM, SAS

Členský príspevok v Slovenskej spoločnosti pre mechaniku pri SAV na rok je: = 3,35 EUR

Touto úhradou Vás budeme naďalej evidovať v Slovenskej spoločnosti pre mechaniku pri SAV (SSM pri SAV) a oboznamovať s činnosťou spoločnosti.

Členský príspevok uhraďte na účet vedený v Slovenskej sporiteľni:
Číslo účtu: 11466957
Kód banky: 0900
IBAN: SK4309000000000011466957
BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: „kalendárny rok“
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: Vaše „Priezvisko a meno“

Adresát:
Slovenská spoločnosť pre mechaniku pri SAV
Dúbravská cesta 4
842 20 Bratislava

Poznámka: pri platbe na bankový účet je nutné uviesť Priezvisko a meno“ vkladateľa!