Hlavný výbor / Main committee

Predseda SSM pri SAV
President of SSM, SAS

prof. Ing. Milan Sokol, PhD., SvF STU v Bratislave

Hlavný výbor SSM pri SAV
Main committee of SSM, SAS

prof. Ing. Jozef Bocko, CSc., SjF TU v Košiciach
doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD., SvF STU v Bratislave
doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD., SvF STU v Bratislave
doc. Ing. Eva Kormaníková, PhD., SvF TU v Košiciach
prof. Ing. Juraj Králik, PhD., SvF STU v Bratislave
prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc., SvF ŽU v Žiline
prof. Ing. Justín Murín, DrSc., FEI STU v Bratislave
prof. RNDr. Vladimír Sládek, DrSc., ÚSTARCH SAV v Bratislave
prof. Ing. Milan Sokol, PhD., SvF STU v Bratislave